Welcome to biuonline.se

Online

Begreppet online innebär att utbildning bedrivs som fjärrundervisning, distansutbildning eller On demand (på begäran). Fjärrundervisning innebär att undervisningen sker i realtid mellan en eller flera elever och en studiehandledare. Undervisningen genomförs i form av en videokonferens. On demand innebär det att det finns färdiga filmer, presentationer eller instruktioner att tillgå som kan användas vid behov utan stöd av studiehandledare. Begreppet distansutbildning är ett samlingsbegrepp som kan inkludera såväl fjärrundervisning som On demand. BIU Online genomför studiehandledning på modersmålet online.

Studiehandledning på modersmålet

Studiehandledningen är ett lagstadgat uppdrag reglerat i skollagen. Studiehandledning på modersmålet regleras i 5 kap. 4 § skolförordningen: En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i stället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl. Motsvarande bestämmelse finns i 9 kap. 9 § gymnasieförordningen.

BIU Online

Projektet BIU Online öppnar i januari 2017 upp en regional tjänsteinfrastruktur för studiehandledning online. BIU Online bygger på samarbete och samverkan mellan kommuner och regioner i sydost för att öka tillgängligheten till handledarresurser och språkutbud, samt stödja nyanlända och utlandsfödda elever att öka måluppfyllelsen i skolan. Studiehandledningen online blir ett komplement till den fysiska studiehandledningen i skolan och ska säkerställa tillgängligheten i hela regionen utan att studiehandledaren behöver resa mellan alla kommunerna för att uppfylla behovet.