Registration for modern language


Grundläggande uppgifter
Elev
Ordning
Vårdnadshavares underskrift/myndig elev (villkor enligt ovan godkänns härmed)
Information

Ronneby kommun kan erbjuda modersmålsundervisning i de språk där tillräckligt många elever anmäler sitt intresse samt att vi finner behörig och lämplig modersmålslärare för tjänsten.

För att vara berättigad till modersmålsundervisning, förutsätts det att:

 • Språket användas som dagligt umgängesspråk i hemmet(undantag minoritetsspråk och adoptivbarn)
 • Eleven har grundläggande kunskaper i sitt modersmål (undantag minoritetsspråk)
 • Bedömning av elevens kunskaper i språket sker under de första lektionstillfällena. Bedömer läraren att eleven inte har tillräckliga kunskaper för att följa undervisningen kommer vårdnadshavarna att underrättas och eleven får tyvärr inte fortsätta.
 • Modersmålsundervisningen anordnas oftast utanför timplansbunden tid med totalt sju (7) läsårunder elevens skoltid i Ronneby kommun. Det innebär att om eleven påbörjar sina modersmålsstudier i årskurs 1 avslutas dessa efter årskurs 7 och eleven erhåller då ett slutbetyg utifrån kunskapskraven i årskurs 9. Detta betyg finns med i slutbetyget i årskurs 9.

  Undervisningen är frivillig men när eleven påbörjat modersmålsundervisningen, är det obligatorisk närvaro hela läsåret.

  En elev som uteblir fler än 3 gånger utan anmäld/giltig frånvaro, riskerar att mista sin plats.

  Uppsägning av modersmålsundervisning ska ske skriftligt.

  Modersmålsundervisning erbjuds om minst fem elever anmäler sig till samma språkgrupp och om det finns lämplig lärare i modersmålet. För minoritetsspråk gäller inte kravet om minst fem elever.

  Besked om eleven blir antagen till undervisningen meddelas av modersmålsläraren.

  Ansökningar inlämnade efter terminensstarten kan tidigast placeras för undervisning nästkommande termin.